Iskolánk múltja

Városunkban 1947. év végén történt az első gyógypedagógiai osztály megszervezése, létrehozása, amely az Arany János Általános Iskolához csatolva kezdte meg működését. Ennek szervezője, első nevelője Szentpéteri László tanító volt.

A következő tanévben megnyílt a 2. osztály is dr. Szabó Károlyné vezetésével.

Ezt megelőzően az értelmi fogyatékos gyermekek zöme az általános tankötelezettség keretében megkezdte az elemi iskola 1. osztályában tanulmányait, de értelmi korlátozottságánál fogva többszöri ismétléssel sem volt képes elsajátítani az olvasás-írás, számolás elemi ismereteit. Néhány év után, mint analfabéták maradtak ki az iskolából. Robbanásszerű változást eredményezett a felszabadulás utáni időszak demokratikus iskolareformja. Ezt az országos gondot igyekeztek megoldani azok a minisztériumi rendelkezések, amelyek már az állami költségvetés szűkös támogatásával lehetővé tették gyógypedagógiai osztályok illetve önálló iskolák létrehozását. Ezáltal lehetővé vált a különböző mértékben sérült értelmi fogyatékos gyermekek lehetőség szerint egy csoportban való nevelése, oktatása.

Ehhez a munkához különleges hivatástudattal áthatott nevelőgárdára volt szükség, a tárgyi feltételeken kívül. Dr. Bárczi Gusztáv (tanyai tanító, tanár, orvos, Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója) a Művelődési Minisztérium támogatásával ujjászervezte az országos gyógypedagógiai szaktanár – képzést. A gyógypedagógiai osztályokban dolgozók részére kötelezővé vált a gyógypedagógiai szaktanítói képesítés megszerzése és utána lehetőség nyílt a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola levelező tagozatának elvégzésére is, a nappali tagozaton kívül.

Az értelmi fogyatékosok nevelőjének, oktatójának mottója:

„A szellem első mozzanatait kell megfigyelnie és követnie, ezekhez kell csatolnia a meglévőt, bármily kevés, hiányos legyen az, lassankénti fejlesztés és lépésről – lépésre haladás, ez a nevelés kezdete, a legelemibb „elemi tanítás”. – Ezek mellett szeretettel kell eljárni velük, ami a legszebb gyümölcsöket termi…”

Az iskola fokozatosan 1950-re négy osztályossá bővült a két nevelő vezetése alatt, 1-2. és 3-4. osztályos összevonásban. A tanulók létszáma kb. 30 fő volt.

A tanítás helye szinte évenként változott: Mentovich u. 2., Rákóczi u. 8. sz. alatti iskola, Kecskeméti úti Faárugyár épülete, ahol cserépkályha volt, de fűtés nem, a padokat a Temetkezési Vállalat kölcsönözte.

A nevelők pedig töretlen hittel és optimizmussal készítették a tanításhoz szükséges szemléltető eszközöket és képezték tanulóikat. A következő állomás a Kecskeméti út 18., majd 1953-tól 1963-ig a Jókai u. 2. szám. Ez az épület szintén korszerűtlen volt, a két szükségtanteremben váltott műszakú tanítás folyt. Ebben az évben a Megyei Tanács támogatásával műhelyfelszereléssel gazdagodott az iskola.

Hátrányos helyzet alakult ki azáltal, hogy a 4. osztály után a tanulók visszakerültek az általános iskola 3-4. osztályába, mert még nem működött az 5. osztály. Túlkorosságuk, értelmi korlátaik következtében az 5-6. osztályban megrekedtek, nem volt módjuk a nyolc osztályt elvégezni egyik vonalon sem. Ezen a visszás helyzeten segített az 1960-as év nagy eseménye, amikor a Pest megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya önálló iskolává szervezte a gyógypedagógiai tagozatot Állami Gyógypedagógiai Iskola néven. Így megnyílt az ötödik osztály is. Ekkor már négy tanulócsoport működött 56 tanulóval és 4 nevelővel.

Az iskola igazgatójává Szentpéteri László gyógypedagógiai szaktanítót nevezték ki.

Az iskola állandó helyhiánnyal küszködött.

Az 1961/62-es tanévben a Jósika u. 8. sz. alatti egy tantermes iskolát is megkapta két tanévre. 1962-ben a tanulók létszáma 99 fő.

1963 szeptemberében a Városi Tanács VB. határozata alapján az iskola elhelyezést nyert a Dalmady Győző u. 10. szám alatt. Birtokba vehetett 4 tantermet és egy irodahelyiséget.

A Jókai utcai épületben maradt egy tanterem és egy munkaterem szertárral. Így az iskola elhelyezési problémája időlegesen megoldódott.

A tanulók létszáma 103 fő, tanulócsoport 7+2 és 8 nevelő. Ebben a tanévben változtatták meg az iskola nevét Kisegítő Iskolára. 1964 januárjában megkezdte működését a második számú napközis csoport, ahol a tanulmányi munkán túl, a munkára nevelés keretén belül fúrtak, faragtak, dísz és hasznos tárgyakat alkottak a tanulók.

1964 júniusában volt az első búcsúztatás és ballagás. 1964/65 – ös tanév jelentős eseménye volt, hogy az iskola teljes egészében megkapta a Dalmady Győző utcai épületet, így megszűnt a Jókai u. 2. sz. alatti részleg.

Sajnálatos tény, hogy az iskola területén öt lakás van, amelyekben élő családoknak semmi kapcsolata az iskolával, egymás közti viszálykodásuk pedig negatívan hat a tanulókra.

1965-ben a tanulók száma 116 fő és 12 nevelő volt.

1969-től vasárnaponként a felső tagozatos tanulók a helybeli Konzervgyárban dolgoztak 6 órás műszakban. A Konzervgyár vezetősége az évek folyamán több ízben kifejezte megelégedettségét az iskola tanulóinak munkájával kapcsolatosan. Több ízben jelentős összeggel méltányolta a tanulók szorgalmát és kirándulásra vitte őket az ország különböző városaiba.1976-tól a helybeli középsúlyos imbecillis gyermekek oktatását is felvállalta az iskola, mivel számukra bentlakásos intézet legközelebb Cegléden van.

Időközben az iskola felvette a Dalmady Győző Utcai Általános Iskola nevet.

2009 óta intézményünk többcélú intézményként működik, jelenlegi neve:

Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Továbbtanulás:

Az itt végzett tanulók bizonyítványa az általános iskola 6. osztályának felelt meg. A jobb képességű tanulóknak lehetőségük volt, hogy elvégezzék a Kossuth Lajos Általános Iskolában működő Dolgozók Iskolája 7-8. osztályát. Ezután tanulhattak valamilyen szakmát Pilisvörösvár Szakmunkásképzőjében vagy a helyi ipari iskolában kőműves szakmát.

Ezt a súlyos problémát igyekszik megoldani az Oktatási Törvény, amikor az1981/82-es tanévben bevezette az új kisegítő iskolai tantervet.

Kiegészítés:

Intézményünk a központi átszervezések eredményeként 2013. január 01. óta a Nagykőrösi és a Ceglédi tankerület fenntartása alatt működik.

További információ: www.klik.gov.hu

Intézményünk működtetője: Nagykőrös Város Önkormányzata

További információ: www.nagykoros.hu

Óvodánk és általános iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok gyógypedagógiai nevelését – oktatását biztosítja.

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk az integráltan nevelt – oktatott, sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok részére biztosít speciális támogatást.

Fejlesztő nevelés – oktatás: 2017. szeptember 1-től súlyos és halmozottan sérült tanulókat, egyéni fejlesztés keretei között látunk el.

Intézményünk fenntartója és működtetője 2017. január 01. óta  a Ceglédi Tankerületi Központ.

Bővebb információ:http://kk.gov.hu